Prejsť na hlávný obsah
Spoločným úsilím k zelenej,
konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Vitajte na stránkach projektu ROZVOJOM ZRUČNOSTÍ A KARIÉROVÉHO PORADENSTVA
K SOCIÁLNEJ INKLÚZII

Táto webová stránka je jedným z komunikačných kanálov projektu ROZVOJOM ZRUČNOSTÍ A KARIÉROVÉHO PORADENSTVA K SOCIÁLNEJ INKLÚZII. Jej úlohou je informovať vás o projekte, jeho jednotlivých častiach a novinkách. Našou úlohou je pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Veríme, že sa nám to podarí aj vďaka tomuto projektu.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe


Projekt s názvom Rozvojom zručností a kariérového poradenstva k sociálnej inklúzii získal grant z Nórska v sume 169 000 eur. Projekt bol spolufinancovaný v sume 25 300 eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšenie sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a vybudovanie kapacít miestnych poskytovateľov komunitných služieb prostredníctvom overených a osvedčených postupov a programov v oblasti vzdelávania a zamestnanosti. Ich cieľom je znižovať vplyv existujúceho sociálneho znevýhodnenia a diskriminácie a zvýšiť možnosti ďalšieho napredovania vo formálnom vzdelávaní a v budúcej kariére.

Nórske granty

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 –2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  • #1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  • #2 Sociálna  inklúzia,  zamestnanosť  mladých a odstraňovanie chudoby
  • #3 Životné  prostredie,  energia,  zmena  klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  • #4 Kultúra,  občianska  spoločnosť,  dobré spravovanie a základné práva
  • #5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky  projekty  sú  vo  výške  15 % spolufinancované  zo  štátneho  rozpočtu Slovenskej republiky. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk/ldi.

Rozvojom zručností a kariérového poradenstva k sociálnej inklúzii

Rómske deti pochádzajúce zo sociálne marginalizovaného prostredia na Slovensku vstupujú do školského systému s početnými znevýhodneniami, a to najmä z dôvodu, že pochádzajú z menej podnetného prostredia. Počiatočné znevýhodnenie podporované štandardizovaným vzdelávacím systémom prispieva k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a k strate záujmu o pokračovanie vo vysokoškolskom vzdelávaní, čím sa dostávajú do začarovaného kruhu sociálneho vylúčenia a chudoby.

V kontexte slovenského vzdelávacieho systému sa ciele služieb kariérového rozvoja často obmedzujú na izolované prvky, ako je výber vhodného vzdelania alebo vhodnej práce, bez zapojenia študentov do proaktívneho riadenia svojho života a vyváženia vlastných potrieb s potrebami spoločnosti.

Okrem toho vypuknutie pandémie Covid-19 plne odhalilo a dokonca znásobilo prekážky, ktorým čelia mnohé rómske deti pri prístupe k vzdelaniu alebo zamestnaniu bez diskriminácie. Mnohé rómske deti boli vynechané zo vzdelávania z dôvodu obmedzeného prístupu k IT zariadeniam, internetu, nedostatku digitálnych zručností alebo podpory doma, pričom zrýchlenie digitalizácie v spoločnosti a ekonomike povedie k ďalšej diskriminácii osôb bez digitálnych zručností.

Hlavným cieľom projektu je preto zvýšenie sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a vybudovanie kapacít miestnych poskytovateľov komunitných služieb prostredníctvom overených a osvedčených postupov a programov v oblasti vzdelávania a zamestnanosti.

Projekt pozostáva z:

  • modernizácie  existujúcich a osvedčených metodík,
  • implementácie nepretržitého kariérového poradenstva,
  • školenia v oblasti digitálnych zručností,
  • podpory prostredníctvom dobrovoľných mentorov.

Realizuje sa v šiestich komunitných centrách (Doľany – Roškovce, Kojatice, Petrovany, Plavecký Štvrtok, Sveržov a Tobiáš Prešov) a v Základnej škole Petrovany. V projekte využívame aj know-how nórskeho partnera Fretex Pluss AS, a to najmä v oblasti kariérneho poradenstva.

Projekt s názvom Rozvojom zručností a kariérového poradenstva k sociálnej inklúzii získal grant z Nórska v sume 169 531 eur. Projekt bol spolufinancovaný v sume 15 % príspevkom zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšenie sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a vybudovanie kapacít miestnych poskytovateľov komunitných služieb prostredníctvom overených a osvedčených postupov a programov v oblasti vzdelávania a zamestnanosti. Ich cieľom je znižovať vplyv existujúceho sociálneho znevýhodnenia a diskriminácie a zvýšiť možnosti ďalšieho napredovania vo formálnom vzdelávaní a v budúcej kariére.

Partneri projektu

Občianske združenie Tobiáš v Prešove vzniklo v roku 2002 s cieľom pomáhať rodinám i jednotlivcom zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej aj SZP) a marginalizovaných rómskych komunít (ďalej aj MRK). Od roku 2003 OZ Tobiáš začalo pracovať v rómskej komunite Pod Hrádkom v Prešove – Solivare a od roku 2005 prevádzkuje Súkromnú materskú školu Tobiáš.  OZ zriadilo tiež Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu Tobiáša v roku 2015 aj Komunitné centrum Tobiáš.

Základná škola v Petrovanoch (okres Prešov) prináša do projektu aspekt vzdelávacej inštitúcie, ktorá je súčasťou oficiálneho systému základného školstva. Škola je plne zapojená do programov kariérového poradenstva a rozvoja digitálnych zručností a slúži ako most medzi oficiálnym štandardizovaným vzdelávacím systémom a aktivitami neformálneho vzdelávania, ktorých cieľom je doplniť hlavný vzdelávací systém tak, aby umožnil všetkým deťom, aby v ňom prosperovali. Škola využíva aj nórske odborné znalosti a testuje metodiky programu.

Poslaním nórskej organizácie Fretex Pluss je prispievať k tomu, aby si ľudia našli a udržali prácu a zlepšovať životné prostredie prostredníctvom opätovného používania a recyklácie. Fretex Pluss realizuje kurzy a poradenské služby zamerané na jednotlivcov a firmy v oblasti pracovného života.


Niečo z našich noviniek