Prejsť na hlávný obsah
Spoločným úsilím k zelenej,
konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
04 aug 2023
V kategóriach

Nová príručka digitálnych zručností je na svete

Príručka je primárne určená pre deti z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré nemajú doma vždy prístup k počítaču, tabletu ani k internetu, a teda túto možnosť využívajú v komunitných centrách.

V dnešnom svete sa ovládanie digitálnych zručností stáva nevyhnutnosťou a zabezpečuje vyšší komfort pri hľadaní si uplatnenia v živote. Bez týchto zručností je v našom prostredí priam nemožné fungovať tak, aby človek mohol napĺňať svoje potreby. Stále však existuje skupina obyvateľstva, ktorá týmito zručnosťami nedisponuje a ktorú tento hendikep diskvalifikuje pri zabezpečovaní si aj základných potrieb. Ide väčšinou o starších ľudí, ľudí s nižším vzdelaním, prípadne mladých ľudí, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Samostatnou kategóriou sú rómske deti, ktoré pochádzajú zo sociálne marginalizovaného a menej podnetného prostredia. Tie vstupujú do školského systému s početnými znevýhodneniami. Napríklad po vypuknutí pandémie boli mnohé z nich vynechané zo vzdelávania len z toho dôvodu, že mali obmedzený prístup k IT zariadeniam, k internetu, mali nedostatok digitálnych zručností alebo podpory v domácom prostredí.

V našich komunitných centrách sa týmto deťom dlhodobo venujeme a poskytujeme im široký rozsah vzdelávacích aktivít, ako napríklad neformálne vzdelávanie, mentoring či kariérové poradenstvo. Robíme aj aktivity na rozvoj digitálnych zručností, a práve na ne sme sa rozhodli zamerať väčšiu pozornosť, ako reakciu na ich znevýhodňovanie kvôli horšiemu prístupu k technike a internetu. Pomohla nám pri tom podpora z Nórskych grantov. Najali sme trénerku, ktorá v septembri 2022 začala na týždennej báze dochádzať do našich komunitných centier a vzdelávať deti v tejto oblasti.

Okrem toho sme pripravili aj metodickú príručku na rozvoj digitálnych zručností v prostredí marginalizovaných rómskych komunít, ktorá je dostupná širokej verejnosti. Jednotlivé postupy z príručky sme testovali priamo počas lekcií, takže sme dostali okamžitú spätnú väzbu. Vzdelávanie zastrešené digitálnou trénerkou sa nám veľmi osvedčilo, deti mali a stále majú o aktivity záujem a napredujú, a preto hľadáme zdroje na pokračovanie v nastavenej podobe aj po skončení projektu.

Čo je dôležité pri výučbe digitálnych zručností

Keďže deti z marginalizovaných rómskych komunít majú častokrát obmedzený, nezriedka i žiadny prístup k technike a dostupnosti telekomunikačných sietí, ideálne riešenie, ako ich dovzdelať v oblasti digitálnych zručností je možnosť využívania techniky v komunitných centrách, ktoré predstavujú veľký potenciál pre ich vzdelávanie. Naša metodická príručka hovorí aj o tom, že pri vzdelávaní týchto detí treba v plnej miere uplatniť nové koncepcie vzdelávania Ministerstva školstva SR, ktoré kladú dôraz na pochopenie základných princípov, pojmov a postupov informatiky.

Na základe skúseností s prácou s deťmi z MRK vieme, že je potrebné začať najmä s podporou a rozvojom čitateľskej gramotnosti a súčasne s rozvojom matematickej a počítačovej gramotnosti. Je veľmi dôležité uisťovať sa, že deti daným pokynom, informáciám, názvom a pojmom rozumejú. Zároveň je dôležité pojmy opakovať, zapisovať a následne sa uistiť, že deti ich význam pochopili. Ak deti nerozumejú významu slov, je to spôsobené predovšetkým jazykovou bariérou, keďže väčšina z nich hovorí v domácom prostredí materinským jazykom. Je preto vhodné použiť aj rómsky jazyk, ak je to možné, a prepájať ho so slovenčinou. Ak ľudia pracujúci v komunitnom centre aspoň trochu rozumejú rómskemu jazyku, dokážu deťom lepšie sprostredkovať informácie a pochopiť význam slov.

Autorka príručky Iveta Rošková medzi deťmi z komunitného centra.

Pri vzdelávaní týchto detí je potrebné prihliadať aj na absenciu domácej prípravy na vyučovanie. Veľmi sa osvedčili pracovné listy, ktoré si deti môžu zobrať domov a pomocou nich si nové poznatky opakovať či overiť. Pracovný list musí byť už na prvý pohľad zaujímavý a motivačný, rovnako ako aktivity pre deti v komunitných centrách. Pri učení digitálnych zručností je nevyhnutné mať pripravený plán, rozpracovaný systém, vybraté témy a materiálno-technické zabezpečenie. Je dôležité zachovať didaktické zásady ako napríklad zásada postupnosti, názornosti, systematickosti a individuálneho prístupu.

Metodická príručka poskytuje materiál rozdelený do nasledujúcich troch skupín: Počítač a jeho časti a práca s nimi, Internet, jeho výhody a riziká a Využitie počítača na prácu aj zábavu. Má za cieľ pomôcť pracovníkom a pracovníčkam v prostredí komunitných centier a zaškoliť ich pri učení digitálnych zručností, vytvoriť im priestor na ich osvojovanie si. Súčasťou príručky sú pracovné listy, prezentácie a rôzne internetové linky, ktoré majú slúžiť predovšetkým na inšpiráciu a upriamenie pozornosti školiteľov a školiteliek v komunitných centrách. Sú akýmsi usmernením a návodom, ako sa v prostredí internetu pohybovať tak, aby sme aj deti naučili, že všetky zdroje informácií tam vedia nájsť.

Rozhovor s autorkou metodickej príručky Ivetou Roškovou

Môžete nám zhrnúť východiskovú situáciu a vysvetliť, prečo je takáto príručka potrebná?

Dôvod som spomenula aj v samotnej príručke. Dnešná „elektronická“ doba nás stavia do situácie, kedy si život bez počítačov ani nevieme predstaviť. Čím viac a lepšie s nimi dokážeme pracovať, tým viac si uvedomujeme, ako veľmi nám pomáhajú a koľko ďalších možností existuje na ich využitie. V súčasnosti je už možno až hanba priznať si, že nedokážem počítač využiť pre svoje potreby. Ale stále existuje v spoločnosti skupina ľudí, ktorá to naozaj nevie. Do tejto skupiny patria častokrát aj deti (ale nie len ony), ktoré prichádzajú do komunitných centier a využívajú možnosť práce s počítačom práve v nich. Myšlienka vyťažiť z tejto situácie čo najviac pre osoh týchto detí je skvelá a stretla sa s veľmi pozitívnou odozvou. Tak vznikol aj nápad na vytvorenie metodickej príručky, ktorá by bola akousi pomôckou pre pracovníkov a pracovníčky komunitných centier s mládežou v oblasti získavania digitálnych zručností.

Ako ste postupovali, keď ste ju písali?

Pri písaní som úzko spolupracovala s programovou vedúcou pre oblasť vzdelávania v organizácii Človek v ohrození Ankou Dzurusovou, s ktorou som konzultovala štýl písania. Následne som vyberala témy, ktoré by v nej mali byť zahrnuté a pri tom všetkom som brala do úvahy cieľovú skupinu – teda deti prichádzajúce do komunitných centier. Na základe skúsenosti z práce s takýmito deťmi z málo podnetného prostredia som vybrala vhodné a primerané témy a snažila som sa ich spracovať takým spôsobom, aby boli pre deti čo najzrozumiteľnejšie a zároveň čo najlepšie pochopiteľné aj pre pracovníkov a pracovníčky komunitných centier, ktoré s týmito deťmi pracujú.

Pre koho je primárne určená a ako by s ňou v komunitných centrách mali pracovať?

Príručka je primárne určená pre deti z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré nemajú doma vždy prístup k počítaču, tabletu ani k internetu, a teda túto možnosť využívajú v komunitných centrách. Tamojší pracovníci a pracovníčky však tiež nemusia byť v tejto oblasti výnimočne zruční, a preto je príručka písaná jednoduchým štýlom, tak, aby každý, kto ju číta, jej významu porozumel a dokázal digitálne zručnosti aj ďalej sprostredkovať. Pri overovaní jednotlivých tém sme zistili, že nemusia byť prezentované v poradí, v akom sú zoradené a že väčšina tém môže byť preberaná aj viackrát a zakaždým v nej deti nájdu nové informácie a podnety. Taktiež sa dá využiť aj na získavanie zručností v rámci čitateľskej gramotnosti a aj iných oblastí, ktoré sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu.

Zdieľaj na:

Array

Niečo z našich noviniek